Zamknij komunikaty

Inwestycje finansowane z WFOŚiGW

Informacja o dofinansowaniu przez WFOŚiGW w Łodzi

Gmina Rzgów informuje, że zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 374/OZ/D/2020 w formie dotacji, zawartej w dniu 29.10.2020r. roku na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów w 2020 roku” Otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Koszt całkowity zadania – 43 590,69 zł brutto
w tym:

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi – 31 645,00 zł netto
Środki budżetu Gminy – 8 716,75 zł netto


Zakres robót obejmował:
- demontaż,
- przygotowanie do transportu,
- transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych.

Lokalizacja zadania: Zadanie realizowane było na terenie gminy Rzgów.
Wyroby zawierające azbest usunięte zostały z 30 nieruchomości-posesji
w ilości 72,513 Mg.

Realizacja zadania od 04.05.2020r. do 19.11.2020r.


www.zainwestujwekologie.plInformacja o dofinansowaniu przez WFOŚiGW w Łodzi
Gmina Rzgów informuje, że zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 160/OZ/D/2019 w formie dotacji, zawartej w dniu 19.08.2019r. roku na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów w 2019 roku”
Otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Koszt całkowity zadania – 58 604,46 zł brutto
w tym:
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi – 48 836,00 zł netto
Środki budżetu Gminy – 5 427,39 zł netto
Zakres robót obejmował:
- demontaż,
- przygotowanie do transportu,
- transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych.

Lokalizacja zadania: Zadanie realizowane było na terenie gminy Rzgów.
Wyroby zawierające azbest usunięte zostały z 51 nieruchomości-posesji
w ilości 101,565 Mg.
Realizacja zadania od 08.05.2019r. do 08.11.2019r.


www.zainwestujwekologie.plInformacja o dofinansowaniu przez WFOŚiGW w Łodzi
Gmina Rzgów informuje, że zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 341/OZ/D/2018 w formie dotacji, zawartej w dniu 08.10.2018r. roku na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów w 2018 roku”
Otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Koszt całkowity zadania – 72 322,12 zł netto
w tym:
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi – 65 088,00 zł netto
Środki budżetu Gminy – 7 234,12 zł netto
Zakres robót obejmował:
- demontaż,
- przygotowanie do transportu,
- transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych.

Lokalizacja zadania: Zadanie realizowane było na terenie gminy Rzgów.
Wyroby zawierające azbest usunięte zostały z 92 nieruchomości-posesji
w ilości 190,180 Mg.
Realizacja zadania od 10.04.2018r. do 26.11.2018r.

www.zainwestujwekologie.plGmina Rzgów realizuje projekt pn: „Dotacja na wymianę źródeł ciepła w Gminie Rzgów”, który polega na wymianie na przyjazne dla środowiska źródeł ciepła w budynkach mieszkańców zamieszkujących na terenie Gminy Rzgów. Inwestycja jest realizowana od dnia 4 października 2018r do dnia 30 września 2019r z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Planowane koszty całkowite inwestycji 1 771 006,28 zł, w tym środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynoszą 766 381,00 zł. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Rzgów.

www.zainwestujwekologie.plProjekt „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rzgowie przy ul. Górnej gm. Rzgów” był współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt polega na rozbudowie możliwości dostarczania odpowiedniej jakości wody przez stację uzdatniania wody i dostosowania jej do aktualnych potrzeb odbiorców.


www.zainwestujwekologie.pl
wartość ogólna zadania brutto: 2398500,00 zł
wysokość środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:  pożyczka 1.150.333,00 zł
Zadanie dotyczące opracowania i sporządzenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów na lata 2017-2032” jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt polega na stworzeniu gminnego Programu, który  umożliwi wyeliminowanie azbestu z użytkowania oraz usunięcie z miejsc tymczasowego magazynowania i ich unieszkodliwienia.
Wartość ogólna zadania: 21.524,00 zł.
Wysokość dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 10.762,00 zł.Zadanie dotyczące opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rzgów” jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt polega na przeprowadzeniu oceny struktury emisji gazów cieplarnianych z terenu gminy i przedsięwzięcie działań zmierzających do zmiany źródeł energii i skutecznej redukcji tych gazów.

 

www.zainwestujwekologie.pl
Wartość ogólna zadania: 14.760,00 zł.
Wysokość dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 7.380,00 zł.Projekt „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Grodzisko, gmina Rzgów – modernizacja hydroforni w Grodzisku” był współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt polega na rozbudowie mozliwości dostarczania odpowiedniej jakosci wody przez stację uzasdaniania wody i dostosowania jej do aktualnych potrzeb miejscowości.

www.zainwestujwekologie.pl
wartość ogólna zadania; 1363449,65 zł
wysokość środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:  pożyczka 1.175.090,00 złUtworzenie ekopracowni w: Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie i Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu "Nasza Eko - pracownia". Dofinansowanie obu zadań w kwocie razem 66 460 zł. Koszt całkowity  obu zadań: 89121,80 zł

www.zainwestujwekologie.pl
Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Grodzisko, gmina Rzgów – modernizacja hydroforni w Grodzisku, inwestycja wartości całkowitej 1363449,65 zł, wnioskowana wysokość pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 1175090,00 zł. Inwestycja została zakończona w maju 2016 r. Gmina otrzymała z WFOŚiGW w Łodzi umożenie wskazanej pożyczki w kwocie 587545,00złPrzebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Grodzisko, zrealizowana została z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt polega na rozbudowie obiektu i dostosowania jej możliwości technologicznych w zakresie uzdatniania i dostarczania do sieci wody do aktualnych potrzeb miejscowości.


www.zainwestujwekologie.plRealizacja projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
Gmina Rzgów zrealizowana projekt w ramach Rządowego Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", który dotyczy rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspierania rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Projekt polegał na zakupie po konsultacja z gronem pedagogicznym i rodzicami uczniów nowości wydawniczych, książek do przyszkolnej biblioteki w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie, Tadzin 24, 95-030 Rzgów. Koszt całkowity projektu: 5000,00 zł, w tym publiczny wkład krajowy 4000,00 zł.PROJEKT „AKTYWNA TABLICA”
Gmina Rzgów zrealizowana projekt w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Projekt został zrealizowany w następujących placówkach: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie, Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie.
Produkty projektu w postaci tablic interaktywnych zainstalowano w następujących pracowniach: Szkoła Podstawowa w Guzewie: w pracowni matematycznej oraz sali edukacji wczesnoszkolnej, Szkoła Podstawowa w Kalinie: w dwóch salach lekcyjnych: nauki języka angielskiego oraz historyczno – geograficznej.
Koszt realizacji całości projektu: 34500,00 zł, w tym wsparcie z publicznych środków krajowych 27600,00 zł

 
W latach 2014/2015 przeprowadzono termomodernizację przedszkola w Rzgowie, zadanie wartości 180 tys. zł współfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

www.zainwestujwekologie.pl

W 2015 r. wyremontowano hydrofornię w Grodzisku. Ta inwestycja wartości 1 mln 350 tys. zł była współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.zainwestujwekologie.pl
W Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie 16 X 2015 r. otwarto ekopracownię, na której wyposażenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przeznaczył 30 tysięcy złotych (koszt łączny pracowni wyniósł 36,6 tys. zł).


www.zainwestujwekologie.pl

Gmina Rzgów zrealizowała projekt pt: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Mikołaja Reja w Rzgowie wraz z odtworzeniem nawierzchni. Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Przyrodniczej w Konstantynie w gminie Rzgów" z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Środki na realizacje projektu zostały przeznaczone z umorzenia pożyczki udzielonej na zadanie pt: "Budowa kanalizacji podciśnieniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Granicznej i Topolowej w Starowej Górze".
Koszt inwestycji brutto 313064,52 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 182000,00 złwww.zainwestujwekologie.plProjekty kanalizacji w Starowej Górze, a także dla Starej Gadki, Gospodarza i Rzgowa – 261,4 tys. zł

www.zainwestujwekologie.plProjekt kanalizacji dla ulic Hetmańskiej i Stropowej w Starowej Górze – 21 tys. zł

www.zainwestujwekologie.plBudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Ks. Załuski w Rzgowie – 89,5 tys. zł

www.zainwestujwekologie.plWykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków dla gminy -147,4 tys. zł

www.zainwestujwekologie.plPrzyłączenie dodatkowych studzienek do kanalizacji podciśnieniowej w Starowej Górze i Starej Gadce – 23,9 tys. zł

www.zainwestujwekologie.plZakup zatapialnej pompy wraz ze sterownikami dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  - 20,5 tys. zł

www.zainwestujwekologie.plZakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie - 28 tys. zł

www.zainwestujwekologie.plWniesienie wkładu do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Rzgowie - 100 tys. zł

www.zainwestujwekologie.plWykonanie 244 metrów bieżących wodociągu o średnicy 16 cm w Konstantynie w ul. Przyrodniczej kosztem 28,9 tys. zł


www.zainwestujwekologie.pl„Budowa kanalizacji podciśnieniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Granicznej i Topolowej w Starowej Górze” zrealizowana została z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, forma finansowania pożyczka wysokość pożyczki 400000,00 zł

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=