Zamknij komunikaty

Deklaracja Dostępności

Gmina Rzgów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Rzgów.

- Data publikacji strony internetowej:
- Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań
- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
- formularze mogą nie posiada obowiązanych etykiet tekstowych
- zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF(skanów) mogą nie być dostępne cyfrowo w całości
- brak unikatowych ID niektórych elementów
- mapy nie są dostępne cyfrowo

Wyłączenia

- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
- poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

- Deklarację sporządzono dnia:
- Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny, m.in. z użyciem http://checkers.eiii.eu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

- Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Gajda.
- E-mail: sekretariat@rzgow.pl
- Telefon: (42) 214 12 10

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Burmistrz Rzgowa
Adres: Urząd Miejski w Rzgowie
Plac 500-lecia 22
95-030 Rzgów
E-mail: sekretariat@rzgow.pl
Telefon: (42) 214 12 10
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie położonym przy Placu 500-lecia 22 prowadzą 2 wejścia: od Placu 500-lecia - ulica oraz od Placu 500-lecia - park.
Do wejść od Placu 500-lecia - park prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach, od Placu 500-lecia - ulica prowadzą tylko schody.
Nad wejściami nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
W budynku jest winda. Znajduje się na parterze budynku.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz piętrze. 
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku jest przenośna pętla indukcyjna.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online. Szczegółowe informacje znajdziesz w linku.

Skróty klawiaturowe. Inne informacje i oświadczenia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=