Zamknij komunikaty

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK) w Rzgowie został powołany przez Burmistrza Rzgowa na podstawie art. 19 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856). Jest Organem pomocniczym Burmistrza w zapewnieniu wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Siedziba, struktura, organizacja oraz tryb pracy zostały określone przez Burmistrza Rzgowa w formie Zarządzenia.

W skład GZZK w Rzgowie wchodzą osoby powołane spośród:

- pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie,

- kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych,

- przedstawicieli służb i straży realizujących zadania na terenie gminy.

Kierownikiem Zespołu Gminnego jest Burmistrz Rzgowa, który w razie potrzeby może wyznaczyć do współpracy w Zespole innych pracowników Urzędu Miejskiego w Rzgowie, gminnych jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych, zespolonych służb, inspekcji i straży lub przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Rzgowie wykonuje na obszarze gminy następujące zadania:      

- prognozowanie potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne,

- analizowanie i ocenianie zagrożeń mogących wystąpić lub występujących na terenie gminy,

- przekazywanie do wiadomości publicznej informacji dotyczących zagrożeń,

- opiniowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego,

- przygotowanie i przedstawianie Burmistrzowi propozycji działań oraz wniosków dotyczących wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Rzgowie pracuje w trybie posiedzeń, które odbywają się w terminach ustalonych wcześniej lub w trybie nadzwyczajnym w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia lub w razie zaistnienia sytuacji kryzysowej.

Zespół obraduje i pracuje w składzie każdorazowo wyznaczonym przez Kierownika.
W
celu umożliwienia realizacji wszystkich zaplanowanych działań, na posiedzenia mogą być zapraszane osoby nie będące członkami Zespołu.        

 

 

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=