Zamknij komunikaty

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi ...
Rzgów, dnia  19 maja 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”

Podstawa prawna art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm. )

Rada Miejska w Rzgowie uchwałą Nr LIII/460/2014 z dnia 29 października  2014r.  przyjęła „Program współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”. W Programie jako  priorytetowe zadania publiczne Gminy Rzgów w roku 2015 określono zadania z zakresu:
„ 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
a) dzienne wsparcie, zabezpieczenie biopsychospołeczne i duchowe potrzeb osób starszych, osób w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Rzgów;
2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) prowadzenie min. 5 drużyn piłki nożnej na terenie Gminy Rzgów w różnych grupach wiekowych, dla grup wiekowych powyżej 21 roku życia można będzie przeznaczyć do 50% przyznanej dotacji na dofinansowanie realizacji zadania, organizowanie szkolenia, przygotowanie i uczestnictwo w lokalnych i ponadlokalnych zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego z uwzględnieniem reprezentowania Gminy Rzgów, utrzymanie bazy sportowej,
b) organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów, absolwentów, rodziców ze szczególnym uwzględnieniem siatkówki, koszykówki, lekkiej atletyki, narciarstwa biegowego, oraz zajęć rekreacyjno - turystycznych na terenie Gminy Rzgów poprzez prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym;
3) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
a) prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rzgów w budynku przy ul. Letniskowej 6, dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach, organizowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży (w szczególności: wycieczki, imprezy sportowe i kulturalne).”

Zarządzeniem Nr 172/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 16 grudnia 2014r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2015r.  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Konkurs został ogłoszony zgodnie z priorytetami przyjętymi w „ Programie współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”
Po zasięgnięciu opinii komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2015r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Burmistrz Rzgowa dokonał następującego wyboru organizacji i podmiotów do realizacji wymienionych poniżej zadań publicznych i przyznał następujące kwoty dotacji:
1) Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zawisza” – przyznana kwota dotacji na rok 2015 - 300.000,00 zł na realizację zadania w formie wsparcia:
    z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej -
       prowadzenie min. 5 drużyn piłki nożnej na terenie Gminy Rzgów w różnych grupach wiekowych, dla grup wiekowych powyżej 21 roku życia można będzie przeznaczyć do 50% przyznanej dotacji na dofinansowanie realizacji zadania, organizowanie szkolenia, przygotowanie i uczestnictwo w lokalnych i ponadlokalnych zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego z uwzględnieniem reprezentowania Gminy Rzgów, utrzymanie bazy sportowej.
2) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” – przyznana kwota dotacji na rok 2015 – 35.000,00 zł na realizację zadania w formie powierzenia:
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej -
     organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów, absolwentów, rodziców ze szczególnym uwzględnieniem siatkówki, koszykówki, lekkiej atletyki, narciarstwa biegowego, oraz zajęć rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Rzgów poprzez prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.
3) Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych Sióstr Felicjanek w Rzgowie – przyznana kwota dotacji na rok 2015 – 33.000,00 zł na realizację zadania w formie wsparcia:
    z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
        życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - dzienne wsparcie, zabezpieczenie biopsychospołeczne i duchowe potrzeb osób  starszych, osób w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Rzgów.
4) Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Otwarte Serca” –  przyznana kwota dotacji na rok 2015 – 29.528,00 zł na realizację zadania w formie powierzenia:
    z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i  patologiom społecznym - prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych, terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rzgów w budynku przy ul. Letniskowej 6, dożywianie dzieci  i młodzieży uczestniczących w zajęciach, organizowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży (w szczególności: wycieczki, imprezy sportowe i kulturalne).
Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2015r. zawarto umowy:
- w dniu 30 stycznia 2015 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:       prowadzenie min. 5 drużyn piłki nożnej na terenie Gminy Rzgów w różnych grupach wiekowych, dla grup wiekowych powyżej 21 roku życia można będzie przeznaczyć do 50% przyznanej dotacji na dofinansowanie realizacji zadania, organizowanie szkolenia, przygotowanie i uczestnictwo w lokalnych i ponadlokalnych zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego z uwzględnieniem reprezentowania Gminy Rzgów, utrzymanie bazy sportowej z Gminnym Ludowym Klubem Sportowym „Zawisza” – wysokość dotacji 300.000,00 zł;
- w dniu 2 lutego 2015r. o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą:     
     organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów, absolwentów, rodziców ze szczególnym uwzględnieniem siatkówki, koszykówki, lekkiej atletyki, narciarstwa biegowego, oraz zajęć rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Rzgów poprzez prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym z Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym „SOKÓŁ” –  wysokość dotacji 35.000,00 zł;
- w dniu 30 stycznia 2015 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:     
dzienne wsparcie, zabezpieczenie biopsychospołeczne i duchowe potrzeb osób  starszych, osób w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Rzgów z Ośrodkiem Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych Sióstr Felicjanek – wysokość dotacji 33.000,00 zł;
- w dniu 2 lutego 2015r. o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą:     
prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych, terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rzgów w budynku przy ul. Letniskowej 6, dożywianie dzieci  i młodzieży uczestniczących w zajęciach, organizowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży (w szczególności: wycieczki, imprezy sportowe i kulturalne) ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinom „OTWARTE SERCA” –  wysokość dotacji 29.528,00 zł;

Wymienione wyżej zadania zostały wykonane zgodnie z celami i złożonymi ofertami.
Szczegółowe zajęcia były dostosowywane do potrzeb, zainteresowań adresatów zadań i możliwości organizacyjnych. Zadania zostały rozliczone w formie sprawozdań.

W przypadku Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Zawisza” przyznana kwota dotacji wynosiła 300 000,00 zł - wykorzystano 299 993,34 zł.
W przypadku Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” przyznana kwota dotacji wynosiła 35 000,00 zł - wykorzystano 32 259,94 zł.
W przypadku Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych Sióstr Felicjanek w Rzgowie przyznana kwota dotacji wynosiła 33 000,00 zł - wykorzystano 33 000,00 zł.
Natomiast w przypadku Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Otwarte Serca” przyznana kwota dotacji wynosiła 29 528,00 zł, - wykorzystano 24 904,15 zł.

W czasie minionych kilkunastu lat zadania publiczne na rzecz społeczności Gminy Rzgów podejmowały trzy organizacje pozarządowe w formie stowarzyszeń oraz jeden podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie kościelnej osoby prawnej.

Liczba osób, które zaangażowały się w realizację zadań publicznych to:
- w przypadku GLKS „ Zawisza ” – zarząd i działacze stowarzyszenia, którzy pracowali na rzecz klubu społecznie;
- w przypadku LUKS „ Sokół ” – dwie osoby pracowały przy organizacji zawodów, imprez i treningów w formie wolontariatu;
- w przypadku Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych Sióstr Felicjanek – praca charytatywna czterech sióstr Ośrodka;
- w przypadku Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „ Otwarte Serca ” – przy realizacji zadania trzy osoby nie pobierały żadnego wynagrodzenia za swoja pracę ( wolontariat ), a cztery osoby pracowały wolontaryjnie, a także odpłatnie.
Liczba osób, które były adresatami zadań publicznych to:
# GLKS „ Zawisza ” – 136 uczestników;
# LUKS „ Sokół ” – w zależności od dyscypliny, od kilku do 120 uczestników, w stałych treningach brało udział po kilkanaście osób;
# Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych Sióstr Felicjanek – w okresie realizacji zadania publicznego zostało objętych opieką 47 podopiecznych, w wieku od 39 do 91 lat;
# Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „ Otwarte Serca ” – jednorazowo w zajęciach uczestniczyło średnio czworo dzieci ( grupa nie była stała, wahała się od 0 do 11 dzieci ), natomiast w okresie sprawozdawczym z zajęć opiekuńczo – wychowawczych i imprez rekreacyjnych skorzystało 43 dzieci.
W zakresie finansowej współpracy z budżetu Gminy Rzgów na 2015 rok przeznaczono na realizacje zadań publicznych 397 528,00 zł, z czego wykorzystano 390 157,43 zł.

Łączna wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w realizację zadań publicznych to 55 462,14 zł.
Całkowity koszt realizacji zadań to 445 619,57 zł.
Pozafinansowy wkład zaangażowany przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w realizację zadań publicznych stanowi m. in. pomieszczenia budynku Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, teren wokół Ośrodka, samochód.

Realizacja programu dotyczyła czterech obszarów zadaniowych.
W ogłoszonym otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych złożono cztery oferty, zawarte zostały dwie umowy w formie wsparcia i dwie w formie powierzenia realizacji zadania publicznego. Wymienione cztery umowy zrealizowano.
Nie zlecono realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym, na podstawie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

W zakresie pozafinansowej współpracy Gmina Rzgów zawarła umowy użyczenia z dwiema organizacjami pozarządowymi: lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Letniskowej 6 – w celu realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, a także stadionu położonego przy ul. Tuszyńskiej 56 – na realizację celów sportowych, w szczególności na wykonywanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

     
       Wojciech Skibiński
     
       pełniący funkcję
       Burmistrza Rzgowa


Sporządziła: Irena Krawczyk
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=