Zamknij komunikaty

Patronat Honorowy Burmistrza Rzgowa

Regulamin przyznawania patronatu honorowego Burmistrza Rzgowa

§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady obejmowania i sprawowania Patronatu Honorowego Burmistrza Rzgowa, zwanego dalej „patronatem”, nad wszelkiego rodzaju przedsięwzięciami w szczególności: kulturalnymi, sportowymi, edukacyjnymi, turystycznymi, turniejami, wyprawami, zawodami, wyścigami, konkursami, targami, festynami, rajdami, galami, jubileuszami, akcjami charytatywnymi oraz publikacjami (albumami, monografiami itp.) zwanymi dalej w treści regulaminu „wydarzeniami”.
2. W przypadkach szczególnych Burmistrz może zdecydować o objęciu patronatem innych wydarzeń niż te, o których mowa w ust. 1.
3. Patronat obejmowany jest nad wydarzeniami, które posiadają zasięg lokalny, regionalny, ogólnopolski lub międzynarodowy.

§ 2. 1. Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o objęcie wydarzenia patronatem jest w szczególności osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która odpowiada za jego organizację, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Burmistrz Rzgowa może objąć patronatem wydarzenie sprzyjające w szczególności:
• promocji gminy Rzgów,
• integracji społeczności lokalnych i regionalnych,
• pobudzeniu aktywności gospodarczej,
• promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
• rozwojowi sportu, turystki, kultury,
• ochronie środowiska,
• edukacji.
3. Patronatem nie mogą zostać objęte całe organizacje lub stowarzyszenia oraz ich działalność, a także wydarzenia o charakterze spotkaniowym.
4. Patronat jest wyróżnieniem honorowym.

§3. 1. W ramach patronatu, Organizator może otrzymać pomoc rzeczową w postaci nagród lub innych materiałów z wyłącznym przeznaczeniem wykorzystania dla uczestników wydarzenia lub pomoc  organizacyjną.
2. W ramach patronatu, Organizator może także otrzymać materiały promocyjne gminy Rzgów w celu nieodpłatnego przekazania uczestnikom wydarzenia.
3. Przyznanie patronatu przez Burmistrza Rzgowa nie jest tożsame ze wsparciem organizacyjnym lub rzeczowym.
4. Szczegółowy zakres wsparcia ustalany jest indywidualnie.

§4. 1. Z wnioskiem o udzielenie patronatu, zgłasza się Organizator wydarzenia.
2. Organizator wydarzenia ubiegający się o patronat zobowiązany jest do złożenia wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Wnioski złożone w innej formie niż ta, którą określa załącznik określony w ust. 2 nie będą rozpatrywane.
4. Wniosek o objęcie wydarzenia patronatem należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie (piętro I) lub pocztą na poniższy adres:

Urząd Miejski w Rzgowie
Plac 500-lecia 22
95-030 Rzgów

5. Adresatem wniosku o objęcie patronatu jest Burmistrz Rzgowa.
6. Wniosek opiniowany jest przez wyznaczonego pracownika Urzędu Miejskiego w Rzgowie w porozumieniu z Burmistrzem Rzgowa.
7. Wniosek o objęcie patronatem należy złożyć nie później niż 21 dni przed planowanym wydarzeniem (data liczona od daty wpływu do Urzędu Miejskiego).
8. Wnioski złożone na krócej niż 21 dni przed planowanym wydarzeniem mogą zostać nierozpatrzone.
9. Burmistrz Rzgowa rozpatrując wniosek, może zwrócić się do Organizatora o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień, a także przedstawić Organizatorowi warunki, po spełnieniu których możliwe byłoby objęcie wydarzenia patronatem.
10. Ostateczną decyzję o objęciu patronatem podejmuje Burmistrz Rzgowa w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

§5. 1. Informację o odmowie lub przyznaniu patronatu przekazuje się wnioskodawcy w formie pisemnej.
2. Informacja o odmowie lub przyznaniu patronatu zostaje przekazana osobiście, przesłana pocztą tradycyjną.
3. Informacja, o której mowa w ust. 1 nie wymaga uzasadnienia i jest ostateczna.

§6. 1. Objęcie patronatem konkretnego wydarzenia wiąże się z obowiązkami po stronie Organizatora, który jest zobowiązany:

• w przypadku każdej imprezy poinformować jej uczestników o objęciu patronatem przez Burmistrza Rzgowa,
• do wizualizacji patronatu poprzez umieszczenie symboli graficznych gminy Rzgów na materiałach promocyjno–informacyjnych (w szczególności plakatach i zaproszeniach), jeśli takie istnieją,
• odbioru i wyeksponowania podczas przedsięwzięcia elementów identyfikacji wizualnej gminy Rzgów typu baner, roll-up lub ścianka,
• do wizualizacji patronatu na informacjach umieszczonych na stronach www oraz portalach społecznościowych, jeśli Organizator takie prowadzi.
2. Przyznanie patronatu nie może być wykorzystane do celów komercyjnych lub marketingowych.
3. Przyznanie patronatu może wiązać się ze zobowiązaniem do złożenia pisemnego sprawozdania z przebiegu imprezy wraz z załącznikami.
4. O konieczności złożenia sprawozdania oraz wymaganych załącznikach, organizator zostanie poinformowany w tym samym piśmie, w którym zawarta zostanie decyzja dotycząca przyznania patronatu.
5. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2  do niniejszego regulaminu.
6. Sprawozdanie z przebiegu wydarzenia Organizator zobowiązany jest dostarczyć na adres wskazany w § 4 ust. 4, w ciągu 14 dni od zakończenia wydarzenia.
7. Niewywiązanie się organizatora ze zobowiązania zawartego w § 6 ust. 6 może stanowić podstawę do odmowy objęcia patronatem kolejnego wydarzenia.
8. Wydarzenie objęte patronatem jest organizowane przez podmiot wnioskujący, wobec czego Burmistrz Rzgowa nie ponosi odpowiedzialności za jego organizację.
9. Organizator imprezy jest zobowiązany do uzyskania innych pozwoleń wynikających z przepisów ustaw szczególnych.

§7. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Rzgowa może cofnąć przyznany patronat.
2. O cofnięciu patronatu, organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej.
3. Cofnięcie patronatu nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania wyróżnienia.

Powyższy Regulamin stanowi Załącznik do Zarządzenia Nr  22/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 12-02-2019 r.
 
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=