Zamknij komunikaty

Odbiór śmieci i gospodarka odpadami


Informacje dotyczace Bazy Danych o Odpadach (BDO) znajdują sie na dole strony.

Od Maja 2021 wszystkie odpady komunalne (niesegregowane) zmieszane oraz segregowane są odbierane co dwa tygodnie zgodnie z poniższym harmonogramem.

Harmonogram odbioru odpadów 2021 (od maja do grudnia)-kliklij

Informujemy, że odbiór odpadów komunalnych oraz segregowanych z rejonu Rejon VII – Starowa Góra - zaplanowany na dzień 03-06-2021 został przeniesiony na inny termin tj.:

odbiór odpadów komunalnych – 07.06.2021,
odbiór odpadów: papier, plastik, szkło – 01.06.2021,
odbiór odpadów: bio i popiół – 08.06.2021.

Odbiór odpadów segregowanych w rejonie V odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2021 r.

4 Maja 2021 roku  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest nieczynny

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) oraz zgodnie z  §2 uchwały nr XVI/160/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 listopada 2019 r w sprawie Regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Rzgów (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2019 r., poz. 7004) obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyposażenie nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym porządkowym i technicznym oraz utrzymanie  w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.
W związku powyższym informujemy, że do dnia 30 kwietnia 2021 roku właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na (niesegregowane) zmieszane odpady komunalne we własnym zakresie.

Więcej informacji na ten temat (kliknij)

Wykaz firm odbierających odpady komunalne:
Wykaz firm
Rodzaje odpadów odbieranych przez poszczególnych przedsiębiorców 

Informujemy, że od 1 maja 2018r. odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rzgów odbiera firma Juko Sp.zo.o., z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Topolowa 1


Akty prawa miejscowego dotyczące odbioru odpadów komunalnych

Informujemy, iż opublikowane zostały w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie:
 

Uchwała nr XVIII/184/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2020.1101 Ogłoszony: 19.02.2020

Uchwała nr XVI/160/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Rzgów
DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2019.7004 Ogłoszony: 2019-12-14

Uchwała nr XXV/237/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2020.3997 Ogłoszony: 14.07.2020 

Uchwała nr XVI/162/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na celerekreacyjno-wypoczynkowe
DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2019.7006 Ogłoszony: 2019-12-14

Uchwała nr XVI/163/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 listopda 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2019.7007 Ogłoszony: 2019-12-14

Uchwała nr XXXII/287/2021 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 9 lutego 2020 r., poz. 585)

BAZA DANYCH O ODPADACH (BDO)

Co to jest Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)?
BDO jest narzędziem, które umożliwi skuteczną kontrolę rynku gospodarki odpadami, przyczyniając się tym samym do efektywniejszego wspierania organów inspekcji ochrony środowiska w walce z nieprawidłowościami występującymi w tym sektorze.
Integralną częścią BDO jest Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który został uruchomiony 24 stycznia 2018 r.
Od 1 stycznia 2020 r. uruchomione zostaną kolejne moduły systemu tj. moduł ewidencji
i moduł sprawozdawczości realizowane przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Środowiska.

https://www.rzgow.pl/content/artykuly/images/Komunalny/przedsiebiorco-pamietaj-o-wpisie-do-rejestru-bdo.jpg

Obowiązek rejestracji

Obowiązkiem rejestracji w Rejestrze-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych. Mogą to być np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne, firmy budowlane, zakłady mechaniki samochodowej, czy podmioty wytwarzające odpady niebezpieczne.

Kto nie musi się rejestrować?

Nie wszyscy przedsiębiorcy wytwarzający odpady podlegają obowiązkowi wpisu do
Rejestru-BDO. Obowiązek rejestracji nie dotyczy firm, które zlecają wykonanie usługi innemu podmiotowi, gdyż w wyniku zleconej usługi nie będą wytwórcą odpadów.
Na przykład, jeśli w danym przedsiębiorstwie wymieniane są świetlówki, a usługa jest wykonywana przez inną firmę w ramach umowy, to zgodnie z ustawą o odpadach wytwórcą odpadów powstałych w wyniku świadczenia danej usługi będzie podmiot, który świadczy tę usługę (chyba że umowa stanowi inaczej).
Dlatego warto zwracać uwagę na zapisy w umowie, dzięki którym można zastrzec, że to właśnie firma świadcząca usługę odpowiada za odpady. W takim przypadku firma prowadząca działalność biurową nie musi się rejestrować w BDO, jeśli oczywiście nie wytwarza innych niż komunalne rodzajów odpadów.
Dodatkowo podmiotami zwolnionymi z obowiązku rejestracji są:
    • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystuje odpady na potrzeby własne
    • podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do: uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz
    • podmioty, w których prowadzi się nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
    • transportujący wytworzone przez siebie odpady
    • wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni poniżej 75 ha

Właściwym organem do  dokonania: wpisu do BDO, zmiany w BDO lub wykreslenia z BDO dla  gminy  Rzgów jest Marszałek Województwa Łódzkiego
Kontakt - Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. 42 663 35 30
fax. 42 663 35 32
link
e-mail: sekretariat.ro@lodzkie.plhttps://www.rzgow.pl/content/artykuly/images/Komunalny/bdo-rejestracja.jpg
                            

Korzyści z BDO

    • Umożliwienie kompleksowego gromadzenia i zarządzania informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami;
    • Zwiększenie kontroli nad krajową gospodarką odpadami i zapewnienie monitoringu przepływu strumieni odpadów;
    • Optymalizacja procesu ewidencji i sprawozdawczości z prowadzonej gospodarki odpadami;
    • Wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji przez zmniejszenie liczby podmiotów działających w szarej strefie w sektorze gospodarki odpadami.

Co z podmiotami, które nie dokonają wpisu do Rejestru-BDO?

Takie podmioty mogą liczyć się z poważnymi ograniczeniami w funkcjonowaniu, ponieważ od 1 stycznia 2020 roku, jeżeli podmiot wytworzy odpady i nie będzie zarejestrowany, nie będzie mógł przekazać tych odpadów np. odbierającemu. Nie będzie miał również możliwości wystawienia elektronicznej karty przekazania odpadów a papierowa karta, która funkcjonuje obecnie nie będzie już dostępna. Firma transportująca nie będzie mogła w związku z tym odebrać od podmiotu odpadów. Dlatego ważne jest aby zarejestrować się do końca 2019 roku.

Więcej informacji:

Zespół BDO

    www.bdo.mos.gov.pl
    pomoc.bdo@mos.gov.pl
    FB: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
    numer infolinii: 22 37 50 500https://www.rzgow.pl/content/artykuly/images/Komunalny/aku%20bdo.jpg


 

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=