Zamknij komunikaty

Władze gminy Rzgów

Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński

I piętro, pok. 21
Tel. +48 42 214 12 10

Zastępca burmistrza Małgorzata Rózga

I piętro, pok. 22
Tel. +48 42 214 12 10

Skarbnik miasta Anna Czarnocka

I piętro, pok. 27
Tel. +48 42 214 11 15

Sekretarz gminy Katarzyna Berczak-Lato

I piętro, pok. 29
Tel. +48 42 214 11 11

 

Informacje ogólne

Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego w Polsce. Zadania gminy jako wspólnoty samorzadowej, określa ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz inne przepisy prawne.

Gmina Rzgów realizuje swoje zadania poprzez:
Burmistrza Rzgowa - organu wykonawczego oraz
Rady Miejskiej w Rzgowie, która składa się z 15 radnych i jest organem stanowiącym i kontrolnym.

Podstawowe (własne) zadania i kompetencje samorządu gminnego to zadania z zakresu:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami

 • ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej

 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego

 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

 • zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz

 • lokalnego transportu zbiorowego

 • ochrony zdrowia

 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych

 • gminnego budownictwa mieszkaniowego

 • edukacji publicznej

 • kultury, tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury

 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych

 • targowisk i hal targowych

 • zieleni gminnej i zadrzewień

 • cmentarzy gminnych

 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego

 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych

 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej

 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej

 • promocji gminy

 • współpracy z organizacjami pozarządowymi

 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=